امروز:۲۰ /۰۴ /۱۳۹۹

پایان نامه ها – حسابداری

//پایان نامه ها – حسابداری

پایان نامه ها – حسابداری

1-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر ارزش سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران … نگارنده:احمد گنجی میرزایی … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک بخت…استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

2-بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:آذر نظری … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان

3-بررسی تأثیر دوره تصدی مدیریت بر طول مدت چرخه عملیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق¬ بهادار تهران … نگارنده:آمنه جهانی …استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

4-بررسی رابطه حق¬الزحمه حسابرس و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی … نگارنده:امین کنـارکار … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور:دكتر شعبان زاده

5-تأثیر تداوم انتخاب حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:بتول نادی …استاد راهنما:دكتر حلیمه رحمانی …استاد مشاور:دكتر مهدی شعبانزاده

6-تاثیر کیفیت حسابرسی حسابرسان معتمد سازمان بورس براساس(ماده 10) بر تمرکز در بازار حسابرسی و چرخش حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:پانیذ کلهری … استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه…استاد داور :دکتر محمد ایمانی برندق

7-بررسي رابطه بین مدیریت سود و افشای داوطلبانه ناشی از مسئولیت¬پذیری مدیریت برای گزارشگری مالی … نگارش:ثریا تقی زاده راد … استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

8-بررسی تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها … نگارش:رسول زمانی محمدی … استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی … استاد مشاور:دکتر محمدرضا نیکبخت

9-بررسی رابطه  نرخ تورم و رشد اقتصادی بر کیفیت سود … نگارش:رقیه شجاعی …  استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت … استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

10-تاثیر تغییر شریک حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:سجاد اسکندری… استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

11-تاثیر ساختار مالکیت بر ویژگی‌های هیأت مدیره … نگارش:شهریار فقه کریمی …استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت … استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

12-هموارسازی سود بر پاداش نقدی هيأت مديره تاثیر … نگارش:علی سرمدی … استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت … استاد مشاور:دکتر محمد ایمانی برندق

13-تأثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:علی قاسمی … استادراهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

14-بررسی نقش ویژگی های کیفی سود در بهبود پیش بینی سودآوری شرکتها…استاد راهنما :دکتر محمد ایمانی برندق … نگارنده :فاطمه کرمی وردی

15- بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:فرشته هدایی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

16-بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده نقدی و قیمت به سود … نگارش : کامران جوادی مزده…استاد راهنما: دکتر محمد رضا نیکبخت … استاد مشاور: دکتر محمد ایمانی برندق

17-تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:کورش کلهر … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک‌بخت … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

18-تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت واقعی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:مریم تدریسی … استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

19-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:ناهید سنجابی رایگانی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

20-رابطه رقابت در بازار محصولات و صنعت و ریسک یکپارچه با تصمیمات سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری ناکارا مدیران … نگارنده:اکرم فیروزعلیزاده … استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی … استاد مشاور: مهدی شعبان زاده

21-تاثیر تمرکز مشتری بر ظرفیت وام­گیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:الهام طیب نیا …استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایی

22-تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر بیش اعتمادی مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: امید خضری … استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

23-بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و محافظه‌کاری حسابداری با سطح و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش: امیر حسین قدرتی قره شیران …استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر …استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

24-تأثیر نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی خارجی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:ایرج علیزادهشاملو…استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

25-بررسی رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ساختار مالکیت نهادی کامل با تأکید بر ویژگی­های شرکت … نگارنده:ایمان ملک فاتحی …استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی …استاد مشاور: دکتر ترابیان

26-تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:حمیدرضا طاهرخانی … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر…استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان

27-تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسان … نگارنده:رامین جعفر زاده … استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان زاده

28-بررسی رابطه نرخ تورم و رشد اقتصادی بر کیفیت سود … نگارش:رقیه شجاعی …استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت …استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

29-تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی بر رابطه محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:سروش میرزائی نودهی … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

30-تأثیر اجزای سرمایه فکری بر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:سعید مرسی …استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی …استادمشاور:دکتر سید احمد موسوی

31-بررسی تاثیر حسابرسان داخلی بر شفافیت صورت‌های مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده :علیرضا جاویدی … استاد راهنما :دکتر محمد ایمانی برندق … استاد مشاور: دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

32-ارزیابی مدیریت سود واقعی در مراحل چرخه عمر شرکت‌های تولیدی … نگارنده: فاطمه باقری … استاد راهنما:دکتر حسین کاظمی …استاد مشاور: دکتر محسن ترابیان

33-تبیین مدلی برای برآورد هزینه‌های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران … نگارنده: لیلا عزیزی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی …استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

34-استفاده از كارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد صنعت داروسازي (مطالعه­ی موردی: داروسازي زهراوي) … نگارنده:محمود مجيدي … استاد راهنما: دکتر محمد ايماني برندق …استاد مشاور: دكتر مهدي شعبان زاده

35-محتوای اطلاعاتی کیفیت سود، سیاست تقسیم سود و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده مرتضی برجی‌خانی اوانکی … استاد راهنما :دکتر حسین کاظمی … استاد مشاور : دکتر محسن ترابیان

36-رابطه میان تأمین مالی خارجی و انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:مژگان جارودی …استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر … استاد مشاور: دکتر محسن ترابیان

37-بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر بازده غیرعادی عرضه اولیه عمومی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: معصومه شریفی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

38-بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و استراتژی تأمین مالی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:مینا رحمانی قانع … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

39-ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت­ها و ارزش­آفرینی ­در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:نسرین ­داوری … استاد راهنما­: دکتر سیداحمد موسوی … استادمشاور: دکتر محسن ترابیان

40-تاثیر ظرفیت وام‌گیری مازاد شرکت‌ها بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:وحیدپوررضائی ندوشن … استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

41-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر ارزش سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران … نگارنده:احمد گنجی میرزایی …استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک بخت … استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

42-تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر ظرفیت وام‌گیری شرکت‌ها … نگارنده:اصغر استاجی … استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …استادمشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

43-تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها … نگارش: حمید طاهری کیوان … استاد راهنما: دکتر حامد عمرانی … استادمشاور:دکتر سید احمد موسوی

44-تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر نقد شوندگی سهام و هزینه سرمایه … نگارش: زهرا قدیمی … استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر … استادمشاور: دکتر غلامرضا رضایی

45-تأثیر جریان نقد آزاد مازاد به‌واسطه کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار … نگارنده : شبنم واحدی انور … استاد راهنما : دکتر محمدرضا نیکبخت …استاد مشاور:دکتر محمدرضا پاکروان

46-بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود درشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: فاطمه مجلسی‌راد … استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیک‌بخت … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

47-بررسی تاثیر حجم کار شرکای موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:محمد گلچهره … استاد راهنما:دکتر فخرالدین محمدرضائی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

48-بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد حسابرسی داخلی باکیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: مهدی فتوحی … استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت …استاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایی

49-بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر طول چرخه عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: مینا صالحی‌راد … استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی … استادمشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

50-تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران…. نگارنده: نسرین رحیمی … استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه جعفری … استاد مشاور:مهدی شعبان زاده

51-  مقایسه ارزیابی عملکرد شرکت‌های با ساختار مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی از طریق الگوی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها … نگارنده: آذر خدابنده … استاد راهنما:فرزین رضایی … استاد مشاور:محسن ترابیان

52-بررسی کاربرد حسابداری‌مدیریت در شکوفایی و بهبود عملکرد نیروهای قراردادی در ادارات دولتی … نگارنده:علی گلیان … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

53-تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه میان مدیریت ریسک بنگاه و عملکرد شرکت‌ها بر طبق الگوی کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل پوششی داده ها … نگارنده:ندا نامدار …استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی…استاد مشاور:محسن ترابیان

54-بررسی تأثیر طول چرخه عملیاتی بر حجم معامله با اشخاص وابسته از نوع خرید و فروش در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:سمیه لطفی‌پور … استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی …. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

55-.تأثیر ویژگی‌های موسسه حسابرسی بر توانمندسازی مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:شیما صفدری استاد راهنما: دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور: دکتر سید احمد موسوی

56-.تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر محافظه‌کاری ناشي از كيفيت حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:عزیز افشانی … استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی

57-رشد و نوسان فروش و مدیریت راهبردی هزینه شرکتها …. نگارنده: محبوبه عازم‌نیا … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

58-بررسی تأثیر رقابت در بازار سرمایه بر تجدید ارائه اجزای صورت‌های مالی … نگارنده:محدثه بیگدلو …استاد راهنما: دکتر بهزاد قربانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

59-بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رعایت استانداردهای حسابرسی داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی … نگارنده:مرتضی صادق فر …. استاد راهنما: دکتر محمد رضا نیکبخت … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

60-رابطه بین کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرایط رکود تورمی … نگارش: مریم اصغری … استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

61-رابطه بین کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه بدهی در شرایط رکود تورمی …. نگارنده: مسعود محمدلو … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان زاده

62-تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده:اکرم سلگی …..استاد راهنما:دکتر حليمه رحمانی …. استاد مشاور: دکتر محسن ترابيان

63-تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر هزینه سرمایه با توجه به چرخه عمر شرکت‌ها ….. نگارنده : سیدآمین میرباقری ….استاد راهنما : دکتر وهاب رستمی …. استاد مشاور : دکتر احمد موسوی

64-تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه¬کاری ناشي از كيفيت حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده:شعبان نظری …. استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی

65-تأثیر هموارسازی سود برهزینه بدهی با تاکید برعدم‌تقارن اطلاعاتی و ریسک درماندگی مالی … نگارنده:عالیه کلوند ….. استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی …… استاد مشاور: دکتر محمدرضا پاکروان

66-تجدید ارائه صورت‌های مالی و کیفیت حسابرسی …. نگارش: فاطمه موذنی …. استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

67-تأثیر شرایط استرس‌زای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:مجتبی توکلی …… استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر …… استاد مشاور: دکتر رسول لطفی

68-بررسی تأثیر روابط سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته بر انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش: مژگان شکری الانکش ….. استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی ….. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

69-ركود تورمي و حق‌‎الزحمه حسابرسي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ….. نگارش:مهناز موسایی فراهانی ….. استاد راهنما: دکتر فخرالدين محمدرضائي ….. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

70-مدیریت مالیات، مدیریت سود، راهبری شرکتی ….. نگارنده: میترا طاهرخانی ….. استاد راهنما:دکترمحمدرضا نیکبخت….. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی

71-رابطه جدایی مالکیت از کنترل با محافظه¬کاری غیر¬¬شرطی حسابداری شرکت¬ها ….. نگارنده:مینا جاهد مغانلو ……استاد راهنما: دکتر فرزین رضایی ….. استاد مشاور: دکتر غلامرضا رضایی

72-تأثیر فرصت‌طلبی مدیران بر هزینه تأمین‌مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:مینا گودرزی ….. استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ….. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

 1. رابطه بین فرصت طلبی مدیران و هزینه سرمایه در شرکت¬های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران…. نگارش: المیرا محمدخانلو … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت …. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی
 2. تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از ماده 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) ….. نگارنده:رومینا بیات ….استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور :دکتر رسول لطفی
 3. بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تحت رویکرد سیستم پویای GMM …. نگارش:زهرا حاجی بیگی ….استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی …. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده
 4. ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت¬ها و نگهداشت وجوه نقد با تاکید بر نقش نظام راهبری شرکتی …. نگارنده:سمیرا مسیبی ….استاد راهنما: دکتر سید احمد موسوی ….استاد مشاور: دکترمهدی شعبان¬زاده
 5. بررسی رابطه‌ی شهرت شرکتی، عملکرد مالی و رقابت صنعت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده: احمدرضا شارقی …. استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر …. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده
 6.  رابطه کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی و عملکرد پایدار …. نگارنده:امیر غلامی …. اساتید راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت ، آقای  سیامک طایفه …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی
 7.  بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت عامل و ارزش نهایی نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ….نگارش:حسن اصغری ….استاد راهنما: دکتر مجید داداشی‌نسب …. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده
 8.  ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و سرمایه‌گذاری در حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش: زهرا ستوده سرشت …. استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت ، دکتر وحید منتی …. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده
 9.  بررسی تأثیر بحران مالی بر رابطه بين حاكميت شركتی و سرمايه فكری در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:زينب فتحی … استاد راهنما: دکتر حليمه رحمانی ….. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی
 10.  ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های هلدینگ آستان قدس رضوی …. نگارنده:کیان قمری …..استاد راهنما: دکتر وحید منتی …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی
 11.  تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه بین ارزش متعارف دارایی‌های غیرجاری و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:کیانوش رحمانی …. اساتید راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت ، دکتر سیامک طایفه …. ….. استاد مشاور:دکترمهرداد رحمنی
 12.  تأثیر جریان نقد عملیاتی و محافظه‌کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده : محمد نظری ….  استاد راهنما: دکترکیومرث بیگلر ….. استاد مشاور: دكتر رسول لطفي
 13.  تأثیر هزینه‌های درماندگی مالی بر رابطه ساختار مالکیت و سیاست‌های  بدهی شرکت ….. نگارنده:محمود عسگری اشنی …. ….. استاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسب …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی
 14.  بررسی رابطه بین درصد مالکیت کارکنان شرکت با هزینه سرمایه سهام شرکت در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده:مریم یساری پور …. استاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسب …. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی

 

By |2019-03-13T08:11:10+00:00ژوئن 26th, 2018|دسته‌بندی نشده|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment