امروز:۲۵ /۰۱ /۱۴۰۰

پایان نامه ها – حسابداری

//پایان نامه ها – حسابداری

پایان نامه ها – حسابداری

1-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر ارزش سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران … نگارنده:احمد گنجی میرزایی … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک بخت…استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

2-بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:آذر نظری … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان

3-بررسی تأثیر دوره تصدی مدیریت بر طول مدت چرخه عملیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق¬ بهادار تهران … نگارنده:آمنه جهانی …استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

4-بررسی رابطه حق¬الزحمه حسابرس و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی … نگارنده:امین کنـارکار … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور:دكتر شعبان زاده

5-تأثیر تداوم انتخاب حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:بتول نادی …استاد راهنما:دكتر حلیمه رحمانی …استاد مشاور:دكتر مهدی شعبانزاده

6-تاثیر کیفیت حسابرسی حسابرسان معتمد سازمان بورس براساس(ماده 10) بر تمرکز در بازار حسابرسی و چرخش حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:پانیذ کلهری … استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه…استاد داور :دکتر محمد ایمانی برندق

7-بررسي رابطه بین مدیریت سود و افشای داوطلبانه ناشی از مسئولیت¬پذیری مدیریت برای گزارشگری مالی … نگارش:ثریا تقی زاده راد … استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

8-بررسی تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها … نگارش:رسول زمانی محمدی … استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی … استاد مشاور:دکتر محمدرضا نیکبخت

9-بررسی رابطه  نرخ تورم و رشد اقتصادی بر کیفیت سود … نگارش:رقیه شجاعی …  استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت … استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

10-تاثیر تغییر شریک حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:سجاد اسکندری… استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

11-تاثیر ساختار مالکیت بر ویژگی‌های هیأت مدیره … نگارش:شهریار فقه کریمی …استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت … استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

12-هموارسازی سود بر پاداش نقدی هيأت مديره تاثیر … نگارش:علی سرمدی … استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت … استاد مشاور:دکتر محمد ایمانی برندق

13-تأثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:علی قاسمی … استادراهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

14-بررسی نقش ویژگی های کیفی سود در بهبود پیش بینی سودآوری شرکتها…استاد راهنما :دکتر محمد ایمانی برندق … نگارنده :فاطمه کرمی وردی

15- بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:فرشته هدایی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

16-بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده نقدی و قیمت به سود … نگارش : کامران جوادی مزده…استاد راهنما: دکتر محمد رضا نیکبخت … استاد مشاور: دکتر محمد ایمانی برندق

17-تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:کورش کلهر … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک‌بخت … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

18-تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت واقعی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:مریم تدریسی … استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

19-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:ناهید سنجابی رایگانی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

20-رابطه رقابت در بازار محصولات و صنعت و ریسک یکپارچه با تصمیمات سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری ناکارا مدیران … نگارنده:اکرم فیروزعلیزاده … استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی … استاد مشاور: مهدی شعبان زاده

21-تاثیر تمرکز مشتری بر ظرفیت وام­گیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:الهام طیب نیا …استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایی

22-تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر بیش اعتمادی مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: امید خضری … استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

23-بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و محافظه‌کاری حسابداری با سطح و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش: امیر حسین قدرتی قره شیران …استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر …استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

24-تأثیر نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی خارجی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:ایرج علیزادهشاملو…استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

25-بررسی رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ساختار مالکیت نهادی کامل با تأکید بر ویژگی­های شرکت … نگارنده:ایمان ملک فاتحی …استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی …استاد مشاور: دکتر ترابیان

26-تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:حمیدرضا طاهرخانی … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر…استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان

27-تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسان … نگارنده:رامین جعفر زاده … استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان زاده

28-بررسی رابطه نرخ تورم و رشد اقتصادی بر کیفیت سود … نگارش:رقیه شجاعی …استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت …استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

29-تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی بر رابطه محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:سروش میرزائی نودهی … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

30-تأثیر اجزای سرمایه فکری بر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:سعید مرسی …استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی …استادمشاور:دکتر سید احمد موسوی

31-بررسی تاثیر حسابرسان داخلی بر شفافیت صورت‌های مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده :علیرضا جاویدی … استاد راهنما :دکتر محمد ایمانی برندق … استاد مشاور: دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

32-ارزیابی مدیریت سود واقعی در مراحل چرخه عمر شرکت‌های تولیدی … نگارنده: فاطمه باقری … استاد راهنما:دکتر حسین کاظمی …استاد مشاور: دکتر محسن ترابیان

33-تبیین مدلی برای برآورد هزینه‌های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران … نگارنده: لیلا عزیزی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی …استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

34-استفاده از كارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد صنعت داروسازي (مطالعه­ی موردی: داروسازي زهراوي) … نگارنده:محمود مجيدي … استاد راهنما: دکتر محمد ايماني برندق …استاد مشاور: دكتر مهدي شعبان زاده

35-محتوای اطلاعاتی کیفیت سود، سیاست تقسیم سود و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده مرتضی برجی‌خانی اوانکی … استاد راهنما :دکتر حسین کاظمی … استاد مشاور : دکتر محسن ترابیان

36-رابطه میان تأمین مالی خارجی و انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:مژگان جارودی …استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر … استاد مشاور: دکتر محسن ترابیان

37-بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر بازده غیرعادی عرضه اولیه عمومی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: معصومه شریفی …استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

38-بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و استراتژی تأمین مالی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:مینا رحمانی قانع … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

39-ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت­ها و ارزش­آفرینی ­در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:نسرین ­داوری … استاد راهنما­: دکتر سیداحمد موسوی … استادمشاور: دکتر محسن ترابیان

40-تاثیر ظرفیت وام‌گیری مازاد شرکت‌ها بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:وحیدپوررضائی ندوشن … استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

41-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر ارزش سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران … نگارنده:احمد گنجی میرزایی …استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک بخت … استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

42-تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر ظرفیت وام‌گیری شرکت‌ها … نگارنده:اصغر استاجی … استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …استادمشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

43-تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها … نگارش: حمید طاهری کیوان … استاد راهنما: دکتر حامد عمرانی … استادمشاور:دکتر سید احمد موسوی

44-تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر نقد شوندگی سهام و هزینه سرمایه … نگارش: زهرا قدیمی … استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر … استادمشاور: دکتر غلامرضا رضایی

45-تأثیر جریان نقد آزاد مازاد به‌واسطه کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار … نگارنده : شبنم واحدی انور … استاد راهنما : دکتر محمدرضا نیکبخت …استاد مشاور:دکتر محمدرضا پاکروان

46-بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود درشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: فاطمه مجلسی‌راد … استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیک‌بخت … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

47-بررسی تاثیر حجم کار شرکای موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:محمد گلچهره … استاد راهنما:دکتر فخرالدین محمدرضائی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

48-بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد حسابرسی داخلی باکیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: مهدی فتوحی … استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت …استاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایی

49-بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر طول چرخه عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده: مینا صالحی‌راد … استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی … استادمشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

50-تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران…. نگارنده: نسرین رحیمی … استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه جعفری … استاد مشاور:مهدی شعبان زاده

51-  مقایسه ارزیابی عملکرد شرکت‌های با ساختار مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی از طریق الگوی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها … نگارنده: آذر خدابنده … استاد راهنما:فرزین رضایی … استاد مشاور:محسن ترابیان

52-بررسی کاربرد حسابداری‌مدیریت در شکوفایی و بهبود عملکرد نیروهای قراردادی در ادارات دولتی … نگارنده:علی گلیان … استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر …استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

53-تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه میان مدیریت ریسک بنگاه و عملکرد شرکت‌ها بر طبق الگوی کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل پوششی داده ها … نگارنده:ندا نامدار …استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی…استاد مشاور:محسن ترابیان

54-بررسی تأثیر طول چرخه عملیاتی بر حجم معامله با اشخاص وابسته از نوع خرید و فروش در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:سمیه لطفی‌پور … استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی …. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

55-.تأثیر ویژگی‌های موسسه حسابرسی بر توانمندسازی مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارنده:شیما صفدری استاد راهنما: دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور: دکتر سید احمد موسوی

56-.تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر محافظه‌کاری ناشي از كيفيت حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:عزیز افشانی … استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی

57-رشد و نوسان فروش و مدیریت راهبردی هزینه شرکتها …. نگارنده: محبوبه عازم‌نیا … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

58-بررسی تأثیر رقابت در بازار سرمایه بر تجدید ارائه اجزای صورت‌های مالی … نگارنده:محدثه بیگدلو …استاد راهنما: دکتر بهزاد قربانی … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

59-بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رعایت استانداردهای حسابرسی داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی … نگارنده:مرتضی صادق فر …. استاد راهنما: دکتر محمد رضا نیکبخت … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

60-رابطه بین کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرایط رکود تورمی … نگارش: مریم اصغری … استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

61-رابطه بین کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه بدهی در شرایط رکود تورمی …. نگارنده: مسعود محمدلو … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان زاده

62-تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده:اکرم سلگی …..استاد راهنما:دکتر حليمه رحمانی …. استاد مشاور: دکتر محسن ترابيان

63-تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر هزینه سرمایه با توجه به چرخه عمر شرکت‌ها ….. نگارنده : سیدآمین میرباقری ….استاد راهنما : دکتر وهاب رستمی …. استاد مشاور : دکتر احمد موسوی

64-تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه¬کاری ناشي از كيفيت حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده:شعبان نظری …. استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی

65-تأثیر هموارسازی سود برهزینه بدهی با تاکید برعدم‌تقارن اطلاعاتی و ریسک درماندگی مالی … نگارنده:عالیه کلوند ….. استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی …… استاد مشاور: دکتر محمدرضا پاکروان

66-تجدید ارائه صورت‌های مالی و کیفیت حسابرسی …. نگارش: فاطمه موذنی …. استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت … استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

67-تأثیر شرایط استرس‌زای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:مجتبی توکلی …… استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر …… استاد مشاور: دکتر رسول لطفی

68-بررسی تأثیر روابط سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته بر انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش: مژگان شکری الانکش ….. استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی ….. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

69-ركود تورمي و حق‌‎الزحمه حسابرسي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ….. نگارش:مهناز موسایی فراهانی ….. استاد راهنما: دکتر فخرالدين محمدرضائي ….. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

70-مدیریت مالیات، مدیریت سود، راهبری شرکتی ….. نگارنده: میترا طاهرخانی ….. استاد راهنما:دکترمحمدرضا نیکبخت….. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی

71-رابطه جدایی مالکیت از کنترل با محافظه¬کاری غیر¬¬شرطی حسابداری شرکت¬ها ….. نگارنده:مینا جاهد مغانلو ……استاد راهنما: دکتر فرزین رضایی ….. استاد مشاور: دکتر غلامرضا رضایی

72-تأثیر فرصت‌طلبی مدیران بر هزینه تأمین‌مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:مینا گودرزی ….. استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ….. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

 1. رابطه بین فرصت طلبی مدیران و هزینه سرمایه در شرکت¬های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران…. نگارش: المیرا محمدخانلو … استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت …. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی
 2. تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از ماده 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) ….. نگارنده:رومینا بیات ….استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی …. استاد مشاور :دکتر رسول لطفی
 3. بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تحت رویکرد سیستم پویای GMM …. نگارش:زهرا حاجی بیگی ….استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی …. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده
 4. ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت¬ها و نگهداشت وجوه نقد با تاکید بر نقش نظام راهبری شرکتی …. نگارنده:سمیرا مسیبی ….استاد راهنما: دکتر سید احمد موسوی ….استاد مشاور: دکترمهدی شعبان¬زاده
 5. بررسی رابطه‌ی شهرت شرکتی، عملکرد مالی و رقابت صنعت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده: احمدرضا شارقی …. استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر …. استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده
 6.  رابطه کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی و عملکرد پایدار …. نگارنده:امیر غلامی …. اساتید راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت ، آقای  سیامک طایفه …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی
 7.  بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت عامل و ارزش نهایی نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ….نگارش:حسن اصغری ….استاد راهنما: دکتر مجید داداشی‌نسب …. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده
 8.  ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و سرمایه‌گذاری در حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش: زهرا ستوده سرشت …. استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت ، دکتر وحید منتی …. استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده
 9.  بررسی تأثیر بحران مالی بر رابطه بين حاكميت شركتی و سرمايه فكری در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نگارش:زينب فتحی … استاد راهنما: دکتر حليمه رحمانی ….. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی
 10.  ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های هلدینگ آستان قدس رضوی …. نگارنده:کیان قمری …..استاد راهنما: دکتر وحید منتی …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی
 11.  تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه بین ارزش متعارف دارایی‌های غیرجاری و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارش:کیانوش رحمانی …. اساتید راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت ، دکتر سیامک طایفه …. ….. استاد مشاور:دکترمهرداد رحمنی
 12.  تأثیر جریان نقد عملیاتی و محافظه‌کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده : محمد نظری ….  استاد راهنما: دکترکیومرث بیگلر ….. استاد مشاور: دكتر رسول لطفي
 13.  تأثیر هزینه‌های درماندگی مالی بر رابطه ساختار مالکیت و سیاست‌های  بدهی شرکت ….. نگارنده:محمود عسگری اشنی …. ….. استاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسب …. استاد مشاور: دکتر رسول لطفی
 14.  بررسی رابطه بین درصد مالکیت کارکنان شرکت با هزینه سرمایه سهام شرکت در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. نگارنده:مریم یساری پور …. استاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسب …. استاد مشاور:دکتر رسول لطفی
 15. تأثیر تنوع جنسیتی و تخصص مالی بر محافظه‌کاری و کیفیت سوداستاد راهنما:دکتر سیامک طایفهاستاد مشاور:دکتر مهرداد رحمنینگارش:ابوالفضل علیزاده
 16. بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین کارایی حاکمیت شرکتی داخلی و کیفیت حسابرسیاستاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانیاستاد مشاور:دکتر احسان مصداقینگارش:الهام برادران ماجلان
 17. بررسی تأثیر کنترل‌های داخلی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و ارزش شرکتاستاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانیاستاد مشاور:دکتر احسان مصداقی نگارش: امید طالبی
 18. بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت، گزارشات متقلبانه‌ و اندازه شرکتاساتید راهنما:دکتر محمدرضا نیکبختدکتر سیامک طایفهاستاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایینگارنده:انیس طاهرخانی قدمعلی
 19. تاثیر تعویض اجباری حسابرس در مقابل تعوض داوطلبانه بر نقدشوندگی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداراستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر غلامرضا رضائینگارش:آذین حصاری شراهی
 20. رابطه بین حقوق و مزایای مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرساستاد راهنما:دکتر محمد ایمانی برندقاستاد مشاور:دکتر رضا قاسمینگارش:تورج سلیمی
 21. ارتباط دوره تصدی حسابرس با ریسک سقوط قیمت سهام در مراحل چرخه عمر شرکتاستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زادهنگارش:پارسا نیک نیا
 22. تأثیر استرس کاري حسابرسان بر کیفیت کار حسابرسیاستاد راهنما:دکتر بهزاد قربانیاستاد مشاور:دکتر رسول لطفینگارنده:پریسا بابا
 23. تأثیر توانایی مدیران بر کاهش سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد با نظر گرفتن جریان نقد آزاد مازاداستاد راهنما:دکتر وهاب رستمي استاد مشاور:دکتر محمدرضا پاکروان نگارنده:پژمان غلامی
 24. تأثیر محدودیت‌های مالی و کیفیت سود بر رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌هااستاد راهنمادکتر فرزین رضایی استاد مشاوردکتر محسن ترابیاننگارندهحامد اسمعیل نوذر
 25. تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت در اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی استاد راهنما:دکتر سیامک طایفهاستاد مشاور:دکتر فرزین رضایینگارنده:حامده جهانگیری
 26. بررسی تأثیر مشارکت در مسئولیت اجتماعی بر احتمال ورشکستگی شرکت‌هااستاد راهنما: دکتر محمد ایمانیاستاد مشاور: دکتر محمدرضا پاکروان پژوهشگر:حسن قارلقی
 27. تأثیرکیفیت حاکمیت شرکتی بر رعایت الزامات افشای اجباری در شرکت‌های خاکستریاستاد راهنما:دکتر فرزین رضاییاستاد مشاور:دکتر محسن ترابیاننگارنده:حلیه تقی‌زاده شعرباف
 28. تأثیر ادراک سرمایه‌گذاران در رابطه بین چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسیاستاد راهنما:دکتر محمد ایمانی برندقاستاد مشاور:دکتر رسول لطفی پژوهشگر:حمید محمدی
 29. نقش حاکمیت شرکتی بر رابطه‌ی بین اطلاعات نامتقارن و مدیریت سوداستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر رسول لطفینگارنده:دانیال غفاریان پورقهوه چی
 30. تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ریسک شرکت‌هااستاد راهنما:دکتر فرزین رضاییاستاد مشاور:دکتر محسن ترابیاننگارش:راحله حق­جو سانیجی
 31. تأثیر کارایی هیئت ‌مدیره شرکت بر هزینه‌های حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر محمد ایمانی برندقاستاد مشاور:دکتر محمد کاظمیپژوهشگر:رضا بیرامی
 32. بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر ساختار سرمایهاستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر محسن ترابیاننگارنده:رویا رنجبر
 33. پیامدهای اقتصادی مسئولیت‌اجتماعی شرکتی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهراناساتید راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت سیامک طایفهاستاد مشاور:دکتر مهدی شعبان­زادهنگارنده:زهرا امیری
 34. تأثیر کیفیت حسابرس و حسابرسی بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتیاستاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک‌بختاستاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزادهنگارش:زینب علیزاده اشته‌جرانی
 35. تأثیر توانایی مدیریت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نقش وضعیت مالی شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر یاسر قلی زادهنگارش:سپیده رحمانی
 36. بررسی رابطه بین مدیریت تأثیر از طریق افشای محدود اطلاعات بر عملکرد شرکت‌هااستاد راهنما:دکتر فرزین رضاییاستاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایینگارنده: سحر محمدپور
 37. بررسی تأثیر مالکیت مدیریت بر حاکمیت شرکتی بانک‌هااستاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبختاستاد مشاور:دکتر سیامک طایفهنگارنده:سمیه پور قاسم
 38. تأثیر امتیاز کیفی موسسه‎های حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در عرضه اولیه عمومیاستاد راهنما:دکتر حامد عمرانیاستاد مشاور:دکتر محمدرضا نیکبختپژوهشگر:سميه خسروی
 39. تأثیر نقدشوندگی سهام و راهبری شرکتی بر اهرم مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکتاستاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانیاستاد مشاور:دکتر ایرج رحمانینگارنده:سمیه طاهرخانی
 40. رابطه بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره و ریسک‌پذیری بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسباستاد مشاور:دکتر مهرداد رحمنینگارنده:سهراب ترکیان
 41. افشای عمومی حق‌الزحمه حسابرسی و قدرت چانه‌زنی میان حسابرس و مشتری استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانیاستاد مشاور:دکتر رسول لطفینگارش:سهیل طاهریان
 42. تأثیر افشای ریسک گزارش سالانه بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنمادکتر وهاب رستمیاستاد مشاوردکتر مجید داداشی نسبنگارندهسیامک رحمانی
 43. تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با نقش تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر سیامک طایفهاستاد مشاور:دکتر مهسا نادی فرپژوهشگر:سیده مهشیده حسیني
 44. تأثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر بهزاد قربانیاستاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زادهنگارنده:سیده نرگس راستگو
 45. بررسی مدیریت سود، اقلام تعهدی و نقدشوندگی سهام در میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر استاد مشاور:دکتر ایرج رحمانینگارنده:سیما جعفری
 46. تأثير به‌کارگيری رويه‌های حسابداری مديريت و روش‌های اندازه‌گيری عملکرد بر درک از عملکرد شرکت‌ها استاد راهنما:دکتر فرزین رضاییاستاد مشاور:دکتر محسن ترابیاننگارنده:صابر احمدی
 47. تأثیر اندازه و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت افشاء شرکتاستاد راهنما:دكتر مهدی بشكوهاستاد مشاور:دكتر جلال‌الدین حسيني غنچهدانشجو:صفورا رحماني الوند
 48. بررسی رابطه ارتباطات سیاسی، شرکت‌های خانوادگی و حق‌الزحمه حسابرساستاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانیاستاد مشاور:دکتر احسان مصداقینگارش:علی افتخاری
 49. بررسی تأثير وجه نقد نگهداری­شده، محدوديت‌های مالی و فرصت‌های سرمايه‌گذاری بر حق‌الزحمه حسابرسی با نقش نوع صنعت در شرکت‌های پذيرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما:دکتر محمد ايمانی استاد مشاور:دکتر رضا قاسمي نجف‌آبادی نگارش: علی متين­نژاد
 50. کاهش مفرط پاداش هیئت‌مدیره و هزینه­های حسابرسی اساتید راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت دکتر سیامک طایفه استاد مشاور: دکتر ایرج رحمانینگارنده:علی نخبه زارع
 51. رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست‌های تقسیم سود و ساختار مالکیت‌ استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده نگارنده:علیرضا رحیمی سالکویه
 52. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی غیرعادی از طریق بدهی با توجه به نقش تعدیل‌گر عدم تقارن اطلاعات و راهبری شرکتی استاد راهنما:دکتر حبیب اله گروسی استاد مشاور:دکتر سیامک طایفه پژوهشگر:علیرضا شجاعی اصیل
 53. بررسی تأثیر محافظه‌کاری مدیران و استقلال هیأت مدیره بر نوآوری شرکت‌ها استاد راهنما:دکتر سید احمد موسوی استاد مشاور:دکتر سید جلال­الدین حسینی غنچه نگارنده:علیرضا نظری
 54. تأثیر نوع تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرسان مستقل با تأکید بر کیفیت­ حسابرسی اساتید راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت دکتر سیامک طایفه استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده نگارنده: علیرضا یوسفی
 55. بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت (ریسک و سودآوری) بر رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرس و کیفیت حسابرسی استاد راهنما:دکتر حسین کاظمی استاد مشاور: دکتر محمد کاظمینگارش: فاطمه حسین نیای مقدم سراوانی
 56. تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و شهرت حسابرس بر ارائه به‌موقع گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسباستاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده نگارنده:فاطمه دشتکی حصاری
 57. تأثیر کیفیت سود بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبختاستاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایینگارنده:فاطمه عاشری
 58. تأثیر توانایی مدیریت بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش فرصت‌های رشد استاد راهنما:دکتر حبیب اله گروسی استاد مشاور:دکتر سیامک طایفهنگارنده:فرشته رحمانی
 59. نقش تعدیل‌کنندگی سیاست‌های تقسیم سود بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و جریان وجوه نقداستاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسباستاد مشاور:دکتر حلیمه رحمانیپژوهشگر:فرشید زارع
 60. تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت سهام بر عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته­شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعدیل گر رقابت بازار و استراتژی کسب­وکاراساتید راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت دکتر سیامک طایفه استاد مشاور:دکتر مهرداد رحمانی دانشجو:فروزان مهدی پور مسافر
 61. بررسی ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس با پایداری سود شرکت­های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر محمد ایمانی برندق استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان نگارنده:قادر اسد نژاد
 62. بررسي تأثیر تأمین مالي بانکي بر ارزش سهامداران و سياست‌هاي رتبه‌بندی اعتباري شرکت‌هااستاد راهنما:دکتر کیومرث بيگلراستاد مشاور:دکتر مهسا نادی فر نگارنده:گل صدف گرزي
 63. تأثیر محدودیت­های مالی بر رابطه بین ریسک کنترل‌های داخلی و حق‌الزحمه حسابرساناستاد راهنما:دکتر فرزین رضاییاستاد مشاور:دکتر یاسر قلی زاده اتانینگارنده:مجتبی کرمی
 64. تأثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه ویژگی هیئت‌مدیره و ‌مسئولیت‌پذیری اجتماعی ‌شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اساتید راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت جناب آقای سیامک طایفه استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده نگارش:محمد الهیاری
 65. بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار سهام استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت استاد مشاور:دکتر سیامک طایفهنگارنده:محمد رحمانی
 66. تأثیر ساختار کنترل مدیریت ریسک و راهبردهای کسب‌وکار بر عملکرد شرکت‌هااستاد راهنما:دکتر فرزین رضاییاستاد مشاور:دکتر محسن ترابیانپژوهشگر:محمود رضا صالح
 67. تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارشگری مالی بر عملکرد مالی شرکت استاد راهنما: دکتر مهدی بشکوهاستاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده نگارنده:مرضیه ابراهیمی
 68. استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت خانوادگی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر سید محبوبه جعفریاستاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده نگارنده:مریم دهقانپور کوکجه سلطانی
 69. بررسی تأثیر ساختار مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر وهاب رستمی

   استاد مشاور:دکتر مهرداد رحمنینگارش:مسعود قاسمی

 70.  تأثیر توانایی مدیریت بر عملکرد آتی شرکت با نقش تعدیل گر مدیریت سوداستاد راهنما:دکتر سیامک طایفهاستاد مشاور:دکتر مهرداد رحمنیدانشجو:

  مسعود نصیری

 71. تأثیر نوسانات بازار بر رابطه بین شوک نقدینگی و بازده سهاماستاد راهنما:دکتر محمد ایمانی برندقاستاد مشاور:دکتر رضا قاسمیپژوهشگر:مصطفی حمزه زاده
 72. تأثیر فرصت‌های رشد، اهرم و نقدینگی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد استاد راهنما:دکتر سیامک طایفهاستاد مشاور:دکتر مهرداد رحمنینگارش:معصومه رحمانی
 73. بررسی تأثیر کاهش اندازه شرکت بر احتمال ورشکستگی شرکت‌های فعالدر بورس اوراق بهاداراستاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسباستاد مشاور:

  دکتر مهسا نادی فرنگارش:ملیحه بشیری

 74. تعیین رابطه بین کیفیت صورت‌های مالی و دقت پیش‌بینی سود مدیریتاستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر ایرج رحمانینگارش:منا مجاور تبریزی
 75. تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایهاستاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسباستاد مشاور:دکتر حلیمه رحمانی پژوهشگر:منصور اکبری
 76. بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی، جریان وجه نقد آزاد با بازده سرمایه‌گذاری استاد راهنما: دکتر مهدی بشکوهاستاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زادهنگارنده:

  مونا فرخ سیر

 77. تأثیر دوره تصدی، تخصص و استقلال حسابرس، هزینه حسابرسی و تأمین مالی از طریق بدهی بر مدیریت سوداستاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر

   استاد مشاور:دکتر محمدرضا پاکروانپژوهشگر:مهدی سلیمی

 78. تأثیرکیفیت حسابرسی بر رابطه بین عدم­اطمینان مالیاتی با مخارج سرمایه‌ای و سرمایه­گذاریاستاد راهنما :دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر رسول لطفی

   نگارنده :مهدی یوسفی رامندی

 79. تأثیر کیفیت حسابرس بر بازده سهام و کیفیت افشا با نقش اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما:

  دکتر کیومرث بیگلراستاد مشاور:دکتر رسول لطفینگارش:مهرداد سهیلی نیا

 80. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر سیاست تقسیم سود با توجه به نقش تعدیل­گر اندازه شرکتهااستاد راهنما:دکتر محمد ایمانی برندق استاد مشاور:دکتر محمدرضا پاکروانپژوهشگر:مهرداد کلاه­دوزان
 81. بررسی رابطه بین مدیریت سود و ظرفیت استقراض در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما:دکتر مجید داداشی نسباستاد مشاور:دکتر مهسا نادی فرنگارنده:مهناز تقوایی
 82. تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام استاد راهنما:دکتر حبیب اله گروسیاستاد مشاور:دکتر سیامک طایفهنگارش:نریمان طاهرخانی
 83. بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد راهنما: دکتر محمدرضا نیکبختاستاد مشاور:دکتر مهرداد رحمانینگارش:هاشم خیری مغانلو
 84. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر سررسید بدهی‌هااستاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانیاستاد مشاور:دکتر احسان مصداقینگارش:هومن صنعت‌گر خوش‌طینت

   

   

 

By |2020-08-12T05:30:53+00:00ژوئن 26th, 2018|دسته‌بندی نشده|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment