امروز:۰۲ /۰۷ /۱۳۹۹

زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر ، انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در حال تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

//زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر ، انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در حال تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399