پایان نامه ها - حسابداری

Category: Sample Data-Articles
Published on Saturday, 15 April 2017 07:09
Written by Super User
Hits: 1603

1-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر ارزش سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران ... نگارنده:احمد گنجی میرزایی ... استاد راهنما:

دکتر محمدرضا نیک بخت...استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

 

2-بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش:آذر نظری ... استاد راهنما:

دکتر محمدرضا نیکبخت ... استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان

 

3-بررسی تأثیر دوره تصدی مدیریت بر طول مدت چرخه عملیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق¬ بهادار تهران ... نگارنده:آمنه جهانی ...استاد راهنما:

دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

 

4-بررسی رابطه حق¬الزحمه حسابرس و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی ... نگارنده:امین کنـارکار ... استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت ... استاد مشاور:دكتر شعبان زاده

 

5-تأثیر تداوم انتخاب حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:بتول نادی ...استاد راهنما:دكتر حلیمه رحمانی ...استاد مشاور:دكتر مهدی شعبانزاده

 

6-تاثیر کیفیت حسابرسی حسابرسان معتمد سازمان بورس براساس(ماده 10) بر تمرکز در بازار حسابرسی و چرخش حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش:پانیذ کلهری ... استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی ...استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه...استاد داور :دکتر محمد ایمانی برندق

 

7-بررسي رابطه بین مدیریت سود و افشای داوطلبانه ناشی از مسئولیت¬پذیری مدیریت برای گزارشگری مالی ... نگارش:ثریا تقی زاده راد ... استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

 

8-بررسی تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها ... نگارش:رسول زمانی محمدی ... استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی ... استاد مشاور:دکتر محمدرضا نیکبخت

 

9-بررسی رابطه  نرخ تورم و رشد اقتصادی بر کیفیت سود ... نگارش:رقیه شجاعی ...  استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت ... استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

 

10-تاثیر تغییر شریک حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:سجاد اسکندری... استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

 

11-تاثیر ساختار مالکیت بر ویژگی‌های هیأت مدیره ... نگارش:شهریار فقه کریمی ...استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت ... استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

 

12-هموارسازی سود بر پاداش نقدی هيأت مديره تاثیر ... نگارش:علی سرمدی ... استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت ... استاد مشاور:دکتر محمد ایمانی برندق

 

13-تأثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:علی قاسمی ... استاد

راهنما:دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

 

14-بررسی نقش ویژگی های کیفی سود در بهبود پیش بینی سودآوری شرکتها...استاد راهنما :دکتر محمد ایمانی برندق ... نگارنده :فاطمه کرمی وردی

 

15- بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:فرشته هدایی ...استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

 

16-بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده نقدی و قیمت به سود ... نگارش : کامران جوادی مزده...استاد راهنما: دکتر محمد رضا نیکبخت ... استاد مشاور: دکتر محمد ایمانی برندق

 

17-تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:کورش کلهر ... استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک‌بخت ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

 

18-تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت واقعی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش:مریم تدریسی ... استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

 

19-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:ناهید سنجابی رایگانی ...استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

 

20.      رابطه رقابت در بازار محصولات و صنعت و ریسک یکپارچه با تصمیمات سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری ناکارا مدیران ... نگارنده:اکرم فیروزعلیزاده  ... استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی ... استاد مشاور: مهدی شعبان زاده

 

21.      تاثیر تمرکز مشتری بر ظرفیت وام­گیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:الهام طیب نیا ...استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایی

 

22.      تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر بیش اعتمادی مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده: امید خضری ... استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

 

23.      بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و محافظه‌کاری حسابداری با سطح و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش: امیر حسین قدرتی قره شیران ...استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر ...استاد مشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

 

24.      تأثیر نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی خارجی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:ایرج علیزادهشاملو...استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی ...استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

 

25.      بررسی رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ساختار مالکیت نهادی کامل با تأکید بر ویژگی­های شرکت ... نگارنده:ایمان ملک فاتحی ...استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی ...استاد مشاور: دکتر ترابیان

 

26.      تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:حمیدرضا طاهرخانی ... استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر...استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان

 

27.      تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسان ... نگارنده:رامین جعفر زاده ... استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان زاده

 

28.      بررسی رابطه  نرخ تورم و رشد اقتصادی بر کیفیت سود ... نگارش:رقیه شجاعی ...استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت ...استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

 

29.      تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی بر رابطه محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:سروش میرزائی نودهی ... استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر ...استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

 

30.      تأثیر اجزای سرمایه فکری بر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش:سعید مرسی ...استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی ...استادمشاور:دکتر سید احمد موسوی

 

31.      بررسی تاثیر حسابرسان داخلی بر شفافیت صورتهای مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده :علیرضا جاویدی ... استاد راهنما :دکتر محمد ایمانی برندق ... استاد مشاور: دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

 

32.      ارزیابی مدیریت سود واقعی در مراحل چرخه عمر شرکت‌های تولیدی ... نگارنده: فاطمه باقری ... استاد راهنما:دکتر حسین کاظمی ...استاد مشاور: دکتر محسن ترابیان

 

33.      تبیین مدلی برای برآورد هزینه‌های مدیریت یک کیلوگرم پسماند جامد شهری تهران ... نگارنده: لیلا عزیزی ...استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ...استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

 

34.      استفاده از كارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد صنعت داروسازي (مطالعه­ی موردی: داروسازي زهراوي) ... نگارنده:محمود مجيدي ... استاد راهنما: دکتر محمد ايماني برندق ...استاد مشاور: دكتر مهدي شعبان زاده

 

35.      محتوای اطلاعاتی کیفیت سود، سیاست تقسیم سود و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده مرتضی برجی‌خانی اوانکی ... استاد راهنما :دکتر حسین کاظمی ... استاد مشاور : دکتر محسن ترابیان

 

36.      رابطه میان تأمین مالی خارجی و انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:مژگان جارودی ...استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر ... استاد مشاور: دکتر محسن ترابیان

 

37.      بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر بازده غیرعادی عرضه اولیه عمومی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده: معصومه شریفی ...استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ...استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

 

38.      بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و استراتژی تأمین مالی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:مینا رحمانی قانع ... استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

 

39.      ایفای مسئولیت  پذیری اجتماعی شرکت­ها  و ارزش­آفرینی ­در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:نسرین ­داوری ... استاد راهنما­: دکتر سیداحمد موسوی ... استادمشاور: دکتر محسن ترابیان

 

40.      تاثیر ظرفیت وام‌گیری مازاد شرکت‌ها بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ... نگارش:وحیدپوررضائی ندوشن ... استاد راهنما:دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

 

41.      بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر ارزش سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران ... نگارنده:احمد گنجی میرزایی ...استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک بخت ... استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

 

42.      تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر ظرفیت وام‌گیری شرکت‌ها ... نگارنده:اصغر استاجی ... استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی ...استادمشاور:دکتر مهدی شعبانزاده

 

43.      تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ... نگارش: حمید طاهری کیوان ... استاد راهنما: دکتر حامد عمرانی ... استادمشاور:دکتر سید احمد موسوی

 

44.      تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر نقد شوندگی سهام و هزینه سرمایه ... نگارش: زهرا قدیمی ... استاد راهنما: دکتر کیومرث بیگلر ... استادمشاور: دکتر غلامرضا رضایی

 

45.      تأثیر جریان نقد آزاد مازاد به‌واسطه کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ... نگارنده : شبنم واحدی انور ... استاد راهنما : دکتر محمدرضا نیکبخت ...استاد مشاور:دکتر محمدرضا پاکروان

 

46.      بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود درشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده: فاطمه مجلسی‌راد ... استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیک‌بخت ... استاد مشاور: دکتر مهدی شعبان‌زاده

 

47.      بررسی تاثیر حجم کار شرکای موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:محمد گلچهره ... استاد راهنما:دکتر فخرالدین محمدرضائی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

 

48.      بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد حسابرسی داخلی باکیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده: مهدی فتوحی ... استاد راهنما: دکتر محمدرضا نیکبخت ...استاد مشاور:دکتر غلامرضا رضایی

 

49.      بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر طول چرخه عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده: مینا صالحی‌راد ... استاد راهنما: دکتر وهاب رستمی ... استادمشاور: دکتر مهدی شعبانزاده

 

50.      تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.... نگارنده: نسرین رحیمی ... استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه جعفری ... استاد مشاور:مهدی شعبان زاده

 

51 .  مقایسه ارزیابی عملکرد شرکت‌های با ساختار مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی از طریق الگوی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها ... نگارندهآذر خدابنده ... استاد راهنما:فرزین رضایی ... استاد مشاور:محسن ترابیان

 

52. بررسی کاربرد حسابداری‌مدیریت در شکوفایی و بهبود عملکرد نیروهای قراردادی در ادارات دولتی ... نگارنده:علی گلیان ... استاد راهنما:دکتر کیومرث بیگلر ...استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان‌زاده

 

53. تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه میان مدیریت ریسک بنگاه و عملکرد شرکت‌ها بر طبق الگوی کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل پوششی داده ها ... نگارنده:ندا  نامدار ...استاد راهنما:دکتر فرزین رضایی...استاد مشاور:محسن ترابیان