پایان نامه ها - حسابداری

Category: Sample Data-Articles
Published on Saturday, 15 April 2017 07:09
Written by Super User
Hits: 1223

1-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر ارزش سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران ... نگارنده:احمد گنجی میرزایی ... استاد راهنما:

دکتر محمدرضا نیک بخت...استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

2-بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش:آذر نظری ... استاد راهنما:

دکتر محمدرضا نیکبخت ... استاد مشاور:دکتر محسن ترابیان

3-بررسی تأثیر دوره تصدی مدیریت بر طول مدت چرخه عملیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق¬ بهادار تهران ... نگارنده:آمنه جهانی ...استاد راهنما:

دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

4-بررسی رابطه حق¬الزحمه حسابرس و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی ... نگارنده:امین کنـارکار ... استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیکبخت ... استاد مشاور:دكتر شعبان زاده

5-تأثیر تداوم انتخاب حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:بتول نادی ...استاد راهنما:دكتر حلیمه رحمانی ...استاد مشاور:دكتر مهدی شعبانزاده

6-تاثیر کیفیت حسابرسی حسابرسان معتمد سازمان بورس براساس(ماده 10) بر تمرکز در بازار حسابرسی و چرخش حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش:پانیذ کلهری ... استاد راهنما:دکتر بهزاد قربانی ...استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه...استاد داور :دکتر محمد ایمانی برندق

7-بررسي رابطه بین مدیریت سود و افشای داوطلبانه ناشی از مسئولیت¬پذیری مدیریت برای گزارشگری مالی ... نگارش:ثریا تقی زاده راد ... استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

8-بررسی تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها ... نگارش:رسول زمانی محمدی ... استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی ... استاد مشاور:دکتر محمدرضا نیکبخت

9-بررسی رابطه  نرخ تورم و رشد اقتصادی بر کیفیت سود ... نگارش:رقیه شجاعی ...  استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت ... استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

10-تاثیر تغییر شریک حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:سجاد اسکندری... استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه

11-تاثیر ساختار مالکیت بر ویژگی‌های هیأت مدیره ... نگارش:شهریار فقه کریمی ...استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت ... استاد مشاور :دکتر محمد ایمانی برندق

12-هموارسازی سود بر پاداش نقدی هيأت مديره تاثیر ... نگارش:علی سرمدی ... استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیک بخت ... استاد مشاور:دکتر محمد ایمانی برندق

13-تأثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:علی قاسمی ... استاد

راهنما:دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

14-بررسی نقش ویژگی های کیفی سود در بهبود پیش بینی سودآوری شرکتها...استاد راهنما :دکتر محمد ایمانی برندق ... نگارنده :فاطمه کرمی وردی

15- بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:فرشته هدایی ...استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

16-بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده نقدی و قیمت به سود ... نگارش : کامران جوادی مزده...استاد راهنما: دکتر محمد رضا نیکبخت ... استاد مشاور: دکتر محمد ایمانی برندق

17-تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:کورش کلهر ... استاد راهنما:دکتر محمدرضا نیک‌بخت ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبان زاده

18-تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت واقعی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارش:مریم تدریسی ... استاد راهنما :دکتر وهاب رستمی ... استاد مشاور:دکتر بهزاد قربانی

19-بررسی تأثیر شاخص‌های حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... نگارنده:ناهید سنجابی رایگانی ...استاد راهنما:دکتر حلیمه رحمانی ... استاد مشاور:دکتر مهدی شعبانزاده