Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3684 روز

قابل توجه دانشجویانیکه از امور رفاهی (سرویس وخوابگاه) استفاده می نمایند

قابل توجه دانشجویانیکه ازامور رفاهی (سرویس وخوابگاه)استفاده می نمایند مبلغ بدهی نمایش داده شده درفایل دانشجو مجموع شهریه و سرویس می باشد. لطفا جهت تسویه سرویس وخوابگاه به واحد اموردانشجویی مراجعه نمایند و مبلغ شهریه را بصورت اینترنتی واریز نمایند.