Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3684 روز

اطلاعیه مهم ... قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر لطفا بـرای تهیه آمـارجهت اعمال تسهیلات آمـوزشی تا 30بهمن  96مـدارک خود را به واحد آموزش خانم لیلا امیدی تحویل دهید.

دانشجویان شاهد و ایثارگرشامل موارد ذیل می باشند:

- جانبازان 25 در صد و بالاتر

- آزادگان

- همسرو فرزند (شهید ، جاویدالاثر، آزاده، جانبازان 25 درصد و بالاتر)

- جانباز با حداقل 15 درصد جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه

- رزمنده بـا حـداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانـه درجبهه

                                                                                                                                  حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی