• 14 شهریور 1402
  • موسسه آموزش عالی تاکستان

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1402

ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال  1402 بدینوسیله به اطلاع میرساند زمان ثبت نام از...

  • 5 مرداد 1402
  • موسسه آموزش عالی تاکستان

Hey what are you doing ? you forgot to pay your bills #info-759151

Hi. How are you? I know, it’s unpleasant to start the conversation with bad news, but I have no choice....