ضمن عرض تبریک به کلیه ی دانشجویان موسسه آموزش عالی تاکستان که در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند از...
ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته (پذیرش با آزمون و یا صرفا براساس سوابق...