• 8 آذر 1400
  • موسسه آموزش عالی تاکستان

حوزه ریاست

  • 6 آذر 1400
  • موسسه آموزش عالی تاکستان

راهنمای بخشهای مورد استفاده سیستم جامع اینترنتی

1-راهنمای استفاده از پنل ثبت نمرات مستمر 2-راهنمای امتحان میانترم ( مخصوص استاد ) 3-راهنمای آزمون آنلاین ( مخصوص دانشجو...

  • 6 آذر 1400
  • موسسه آموزش عالی تاکستان

معاونت مالی-اداری